POLÍTICA DE QUALITAT

La direcció de TRITURATS LA CANYA, S.A., està plenament involucrada en el compliment i millora contínua de tots els nostres processos i productes basats en el model de la norma UNE-EN ISO 9001:2015, i com a tal declara, publica i posa en coneixement la seva Política de Qualitat:

- Assegurar que es determinen les necessitats i expectatives dels clients, per transformar-les en requisits i, a través del seu compliment, aconseguir la seva satisfacció en parts externes i internes.
- Crear i mantenir la sensibilització de tot el personal de TRITURATS LA CANYA, S.A. sobre la importància de complir amb els requisits del client, legals i reglamentaris.
- Establir periòdicament objectius de qualitat i definir els paràmetres necessaris per poder fer un seguiment dels mateixos, així com un compromís de continua millora.
- Posar els recursos humans i medis tècnics necessaris en cada moment, per implantar i millorar els processos i aconseguir el compliment dels objectius.
- Atendre amb màxima prioritat les NO CONFORMITATS presentades per els clients en forma de reclamacions o queixes i fer un seguiment de la seva satisfacció.
- Potenciar la col·laboració amb els proveïdors per tal de augmentar la capacitat de resposta en els clients i optimitzar costos i recursos.

En resum, enfocar totes les nostres activitats a un objectiu principal que es la satisfacció del client.